i-wish

ประกันเกษียณอายุ i-Wish กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันเกษียณอายุ i-Wish เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ด้วย i-Wish แบบประกันบำนาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพราะชีวิตไม่มีคำว่า “เกษียณ” รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน หรือรายปี…