health07

ประกันสุขภาพ เพื่อวัยทำงาน กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพคุ้มครองสูง แต่เบี้ยประหยัด สำหรับผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 20 ปี ถึง 59 ปี ให้ความคุ้มครอง ครอบคลุมทั้งชีวิต สุขภาพ อุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้ จาก บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)