ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10 กรุงไทย-แอกซ่า

saving05

ไลฟ์เอนชัวร์ 10

ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ่นใจ ไร้กังวล

ประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

  "ไลฟ์สไตล์ไหน ก็อุ้นใจ ไร้กังวล"

เติมเต็มชีวิตให้สมาร์ท ด้วยการสร้าง
ความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้กับตนเอง
และส่งต่อความห่วงใยให้คนในครอบครัว

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกันPlease leave this field empty.

เริ่มตันออมกับไลฟ์เอนชัวร์ 10

ระยะเวลาชําระเบี้ยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์  ต้องการเป็นอิสระจากภาระทางการเงินโดยเร็ว ชําระเบี้ยประกันภัย 10 ปี คุ้มครองอายุ 85 ปี
สามารถเติมเต็มความมั่นใจ  โดยการเพิ่มความคุ้มครอง ด้วยสัญญาเพิ่มเติมต่าง ๆ ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
ได้รับความคุ้มครองอย่างคุ้มค่าการันตีว่าหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับคุณ คนที่คุณรักจะได้รับผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายมาทั้งหมด
รับเงินคืนเมื่อครบกําหนดสัญญา  รับ 100% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ 101% ของเบี้ยประกันภัยหลัก ที่ชําระมาแล้วทั้งหมดแล้วแต่จํานวนใดจะมากกว่า
ลดหย่อนภาษีได้  เบี้ยประกันภัยสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ตัวอย่างผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

 ภาพแสดงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

ตัวอย่างตารางแสดงผลประโยชน์แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10

ผู้เอาประกันภัย: เพศหญิง อายุ 35 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย: 1,000,000 บาท
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย: 10 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง: จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 85 ปี

ภาพตารางแสดงผลประโยชน์แบบประกันตลอดชีพ ไลฟ์เอนชัวร์ 10คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

หมายเหตุ: อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้น เป็นอัตราการชําระเบี้ยประกันภัยงวดรายปี สําหรับเบี้ยประกันภัยมาตรฐานที่มีการนําส่วนลดเบี้ยประกันภัยสําหรับจํานวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป มาร่วมคํานวนแล้ว
1. ผูŒซื้อควรทําความเขŒาใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัย
2. ข้อกําหนดและเงื่อนไขของความคุŒมครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์
3. สามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั่วไปได้ที่ตัวแทนประกันชีวิต

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันตลอดชีพและมรดก and tagged , , , .