ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 กรุงไทย-แอกซ่า

ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 กรุงไทย-แอกซ่า

ไลฟ์รีไทร์ 5

ไลฟ์รีไทร์ 5

ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

ประกันเกษียณอายุ ไลฟ์รีไทร์ 5

อายุรับประกัน : 25 - 50 ปี  ระยะเวลาชําระเบี้ย : 5 ปี   ระยะเวลาคุ้มครอง :   ครบอายุ 85 ปี

 ให้ความสุขอยู่คู่กับคุณในวัยเกษียณ

จากสถิติในปัจจุบันพบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุในประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น* ผู้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้น ซึ่งสวนทางกับอัตราการเกิดใหม่ที่ลดลง หมายความว่าในอนาคต เราจะมีจํานวนผู้สูงอายุที่ต้องดูแลตัวเองในวัยเกษียณมากขึ้นและยาวนานขึ้น คําถามคือ เราต้องใช้เงินจํานวนเท่าไหร่? และต้องเริ่มวางแผนตอนไหน? เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขตามเป้าหมายที่วางไว้ เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้กับแบบประกันบํานาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกันPlease leave this field empty.

ไลฟ์รีไทร์ 5 แบบประกันบํานาญที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนเกษียณอายุของคุณ

ชําระเบี้ยสั้น ช่วยให้คุณเริ่มต้นวางแผนได้ง่ายขึ้น  ชําระเบี้ยประกันภัย5 ปี คุ้มครองจนครบอายุ85 ปี
รับเงินบํานาญ 15% ของจํานวนเงินเอาประกันภัย  ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี - 85 ปี โดยสามารถเลือกรับเงินบํานาญเป็นรายเดือนหรือรายปี ให้สอดคล้องกับการวางแผนการใช้ชีวิตของคุณ
นอกเหนือจากการวางแผนเกษียณเพื่อตัวคุณเอง คือการได้เพิ่มหลักประกันให้กับคนข้างหลัง (กรณีเสียชีวิต)
รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท* โดยเป็นไปตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของกรมสรรพากร

* เบี้ยประกันชีวิตแบบบํานาญสามารถนําไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาท) และฉบับที่ 194 (ลดหย่อนภาษีสูงสุด 200,000 บาท)

ภาพแสดงผลประโยชน์ประกันเกษียณอายุ ไลฟ์รีไทร์ 5

ภาพแสดงผลประโยชน์ประกันเกษียณอายุ ไลฟ์รีไทร์ 5คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

หมายเหตุ

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง
1. กรณีไมเปิดเผยความจริง หรือแถลงความเท็จ บริษัทจะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม
2. ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตาย
คําเตือน: ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนําเสนอเท่านั้น ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง

 

ตารางแสดงผลประโยชน์ประกันเกษียณอายุไลฟ์รีไทร์ 5 ส่วนลดภาษีสูงสุดรายปี* ในฐานภาษี (รายได้) และเบี้ยประกันบํานาญที่แตกต่างกัน

ตารางแสดงผลประโยชน์ไลฟ์รีไทร์ 5คลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

* ส่วนลดภาษีสูงสุดรายปีต่อเบี้ยประกันภัยบํานาญในตาราง เป็นจํานวนผลประโยชน์ทางภาษีสูงสุดที่จะได้รับจากเบี้ยประกันภัย Life Retire 5 คํานวณโดยการใช้อัตราฐานภาษีสูงสุดในแต่ละฐานรายได้ คูณกับเบี้ยประกันภัย Life Retire 5 ทั้งนี้ผลประโยชน์ทางภาษีที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละบุคคล รวมถึงค่าลดหย่อนทางภาษีอื่นๆที่มีอยู่
** ทั้งนี้ เบี้ยประกันชีวิตแบบบานาญสามารถลดหย่อนภาษีตามจริงได้ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท
คําเตือน กรุณาศึกษาอ่าน และทําความเข้าใจรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการขายของบริษัท

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันบำนาญ and tagged , , , .