ประกันเกษียณอายุ i-Wish กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันเกษียณอายุ i-Wish

ผู้ชายบนหน้าผา

ประกันเกษียณอายุ i-Wish

เตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้ด้วย i-Wish แบบประกันบำนาญจาก กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เพราะชีวิตไม่มีคำว่า “เกษียณ”

รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันได สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน (หรือรายปี) เพื่อสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของคุณ
รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ มูลค่าเงินเวนคืน หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุดถึง 300,000 บาท*

*เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม์ i-Wish (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนกบข. หรือ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ตามประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194 และในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาทแรก สามารถนำสิทธิ์ดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีเบี้ยบำนาญได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

สถิติออมเงินเพื่อเกษียณ
ตารางแสดงผลประโยชน์ทางภาษี

รับทางเลือกหลากหลายในการเริ่มต้นวางแผนอนาคตหลังเกษียณของคุณ

i-Wish55
ผลประโยชน์เงินบำนาญเร็วขึ้น ตั้งแต่อายุ 55 ปี

i-Wish65
ออมเงินระยะยาวจนถึงอายุ 65 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ยังคงทำงานหลังเกษียน

i-Wish10
ออมระยะสั้นเพียง 10 ปี ให้คุณวางแผนทางการเงินได้ง่ายขึ้น

i-Wish60
ค่อยๆออมจนถึงวัยเกษียณ

ขอรายละเอียด และค่าเบี้ยประกันPlease leave this field empty.

กราฟผลประโยชน์ตัวอย่าง ประกันเกษียณอายุ i-Wish แบบต่างๆ

ภาพแสดงผลประโยชน์iwishคลิกที่นี่เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

สิทธิประโยชน์

- รับเงินบำนาญเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดสอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายและอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น
- รับเงินบำนาญเป็นรายเดือน (หรือรายปี) เพื่อ สอดคลองกับการใช้ชีวิตของคุณ
- รับความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย หรือ มูลค่าเงินเวนคืน หรือ 110% ของเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่ จำนวนใดจะมากกว่า
- รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท*

หมายเหตุ : *เบี้ยประกันภัยหลักของกรมธรรม์ i-Wish (ไม่รวมเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติม) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมิน และเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนกบข. หรือ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ตามประกาศของกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 194 และในกรณีที่ไม่ได้ใช้สิทธิหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาทแรก สามารถนำสิทธิ์ดังกล่าวมาหักลดหย่อนภาษีเบี้ยบำนาญได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันเงื่อนไขการรับประกัน

  • i-wish 10 i-wish 60 อายุขณะทำสัญญา 20 – 50 ปี
  • i-wish 55 อายุขณะทำสัญญา 20 – 45 ปี
  • i-wish 65 อายุขณะทำสัญญา 20 – 60 ปี
  • ไม่เกิน 30,000,000 บาท
  • สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้ ตามกฎเกณฑ์การรับประกันของสัญญาเพิ่มเติมนั้นๆ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่กรมสรรพากรกำหนด

ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันบำนาญ and tagged , , .