ประกันสุขภาพ iHealthy กรุงไทย-แอกซ่าประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ iHealthy

ประกันสุขภาพ05

ประกันสุขภาพ iHealthy

ที่สุดของแผนประกันสุขภาพ
iHealthy คุ้มครอง ครอบคลุม ทุกความต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครองไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทำเคมและรังสีบำบัด สำหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สำหรับการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
  ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตา และทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพคติกตามคำแนะนำของแพทย์
ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก
เช็คเบี้ยประกันสุขภาพPlease leave this field empty.

เพราะเรา
แตกต่าง !!!
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่าย สูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกทุกแผน
ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต
ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย
ผลประโยชน์ แบบประกันสุขภาพ iHealthy แบบประกันสุขภาพ อื่นๆ ในตลาด
1. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่าย ตามตารางผลประโยชน์
2. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก แบบเหมาจ่าย ส่วนใหญ่เป็นต่อครั้งการรักษา
3. ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด และรังสีบำบัด สูงสุดตามความคุ้มครอง (100 ล้านบาทต่อปี) สูงสุด 180,000 บาทต่อปี
4. ค่ากายภาพบำบัดผู้ป่วยนอก คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
5. ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์ และคลอดบุตร* คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
6. ภาวะแทรกซ้อนก่อนหรือหลังการคลอดบุตร* คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
7. หออภิบาลทารกแรกเกิด* คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
8. ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

 

เพราะเรา
แตกต่าง !!!
ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก
ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
ฟรี บริการ ความคิดเห็นทางการแพทย์ที่ 2
ผลประโยชน์ แบบประกันสุขภาพ iHealthy แบบประกันสุขภาพ อื่นๆ ในตลาด
9. ค่าตรวจรักษาทันตกรรม คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
10. ค่าดูแลรักษาสายตา คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
11. ค่าตรวจสุขภาพประจำปี คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
12. ค่าฉีดวัคซีน คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
13. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในประเทศ ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาลในเครือข่าย
14. การจ่ายค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ สำหรับผู้ป่วยใน ไม่ต้องสำรองจ่าย หากมีการแจ้งล่วงหน้า และค่ารักษาพยาบาล เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย (สูงสุด 100 ล้านบาท) ต้องสำรองจ่าย และจ่ายตามตารางซึ่งผลประโยชน์ไม่เพียงพอต่อการรักษา
15. บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
16. บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
17. บริการพิเศษ ความคิดเห็นที่ 2 ทางการแพทย์ คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง

 

ตารางผลประโยชน์แผนประกันสุขภาาพ iHealthy (ไอเฮลท์ตี้)
ตารางผลประโยชน์ ประกันสุขภาพ iHealthy

คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขนาดใหญ่

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 1. การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
 2. การ เจ็บป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันที่ทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  :  เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด,  ริดสีดวงทวาร,  ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
 3. โรคเรื้อรัง หรือการเจ็บป่ายที่ยังไม่ได้รับการรักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาทำประกันภัย
 4. การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดหรือปัญหาการพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 5. โรคเอดส์ หรือ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

หมายเหตุ   เฉพาะข้อยกเว้นบางรายการ โปรดศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นทั้งหมดในกรมธรรม์

 

เงื่อนไขการซื้อแผนประกันสุขภาพไอเฮลท์ตี้ (iHealthy)

 1. สัญญาเพิ่มเติมไอเฮลท์ตี้สามารถแนบได้กับ สัญญาหลักเพียง 2 แบบเท่านั้น คือ แบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 85 (PWLNP85) และแบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 60 (PWLNP60) 
  • แบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 85 คือ ให้ความคุ้มครองชีวิต และชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 85 ปี โดยอายุรับประกันภัย คือ 16- 80 ปี
  • แบบประกันคุ้มครองชีวิตสุขภาพ 60 คือ ให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 85 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยจนถึงอายุ 60 ปี โดยอายุรับประกันภัย คือ 16-55 ปี
 2. การจ่ายผลประโยชน์ของแบบประกันทั้ง 2 แบบ จ่ายเหมือนกัน คือ
  • ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต คือ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ เบี้ยประกันภัยสัญญาหลักที่ชำระมา แล้วแต่อย่างใดมากกว่า
  • ผลประโยชน์กรณีอยู่จนครบสัญญาอายุครบ 85 ปี รับ 100%ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • จำนวนเงินเอาประกันภัยสัญญาหลักกำหนดที่ 50,000 บาท เท่านั้น
 3. คิดรวม จำนวนเงินเอาประกันภัยของ PWLNP 60 และ PWLNP 85 กับจำนวนเอาประกันภัยเดิมที่มีอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเข้าเงื่อนไขการตรวจสุขภาพของบริษัทฯ
 4. ไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมได้ ยกเว้น สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน MEB เท่านั้น โดยพิจารณาตามเงื่อนไข การพิจารณาด้านการเงินสำหรับสัญญาเพิ่มเติม MEB ( อ้างอิงตามประกาศ OPS 16029 ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2559)
ติดต่อตัวแทนกรุงไทย - แอกซ่าประกันชีวิต

093-556-4556โทรเลย

062-425-4556โทรเลย


addfriends_en

Posted in ประกันสุขภาพ and tagged , .